部首"貝"的汉字

为您找到129个偏旁部首为"貝"的汉字。

7画

貝字旁7画的汉字

[bèi]

9画

貝字旁9画的汉字

[fù]

[yùn]

[zhēn]

10画

貝字旁10画的汉字

[cái]

[dài]

[gòng]

[yí,yì]

11画

貝字旁11画的汉字

[biǎn]

[èr]

[fàn]

[guàn]

[háng]

[huò]

[pín]

[tān]

[wán]

[zé,zhài]

[zhì]

12画

貝字旁12画的汉字

[bì,bēn]

[bì]

[chí]

[dài,tè]

[èr]

[fèi]

[guì]

[hè]

[kuàng]

[mǎi]

貿 [mào]

[piǎn]

[shèng]

[shì]

[tiē]

[yí]

[zhù]

13画

貝字旁13画的汉字

[gāi]

[gāi]

[huì]

[jiǎ,gǔ,jià]

[jiàn]

[jiǎo]

[lìn]

[lù]

[pián]

[xù]

[zāng]

[zéi]

[zhì,zhǐ]

[zī]

[zī]

14画

貝字旁14画的汉字

[bīn]

[bīn]

[chuàn]

[jùn]

[qiú]

[shē]

[shē]

[yīng]

[zāng]

[zhèn]

15画

貝字旁15画的汉字

[chēn]

[cì]

[cóng]

[cóng]

[dǎn]

[dǔ]

[fù]

[gēng]

[jiàn]

[jī]

[lài]

[mài]

[péi]

[shǎng]

[suì]

[tiǎn]

[xián]

[zàn]

[zhàng]

[zhì]

[zhōu]

16画

貝字旁16画的汉字

[bǎo]

[chǔn]

[fèng]

[jìn]

[lài]

[xiōng,mín]

[yǔn]

[zāi]

17画

貝字旁17画的汉字

[càng]

[fù]

[gòu]

[jī]

[sài]

[shèng]

[ài]

[zhuàn,zuàn]

[zhuì]

18画

貝字旁18画的汉字

[bài]

[chěn]

賿 [liáo]

[wàn,zhuàn]

[yì]

[zé]

[zhì]

19画

貝字旁19画的汉字

[biāo]

[dàn]

[pú]

[wàn]

[yàn]

[yūn]

[zàn]

[zèng]

20画

貝字旁20画的汉字

[shàn]

[yíng]

21画

貝字旁21画的汉字

[bì]

[gàn]

[jìn]

[xián]

[zāng]

22画

貝字旁22画的汉字

[dú]

[shǎng]

[shú]

[yàn]

23画

貝字旁23画的汉字

[lòng]

[xuàn]

24画

貝字旁24画的汉字

[gàn,gòng,zhuàng]

[zāng]

按部首找字